Reels

Size

Gear ratio

Qty of Ball bearings (szt)

NaN
NaN

Weight (g)

NaN
NaN
 S.O.S

S.O.S

see product