ABRAMIS Sp. z o.o.:n tietosuojakäytäntö.

1. Asiakkaiden henkilötietojen rekisterinpitäjä on Abramis Sp. z o.o., jonka pääkonttori sijaitsee Łomiankissa (05-092), osoitteessa ul. Łąkowa 52a, joka on merkitty Warszawan pääkaupungin käräjäoikeuden ylläpitämään yrittäjärekisteriin – kansallisen tuomioistuinrekisterin (KRS) 14. kaupallinen osasto KRS-numerolla 0000194763, NIP 1180014612 (jäljempänä ‘Abramis Sp. z o.o.’);

2. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolaissa, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016), laissa palvelujen tarjoamisesta sähköisesti sekä tämän tietosuojakäytännön säännöksissä ja Abramis Sp. z o.o. -yhtiössä sovellettavassa ja täytäntöönpannussa tietoturvapolitiikassa vahvistettuja sääntöjä.

3. Asiakkaan henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja niiden käsittely on vapaaehtoista: 1) lain säännösten noudattamiseksi; 2) sopimuksen toteuttamiseksi; 3) Abramis Sp. z o.o.:n myynninedistämis-, kaupalliseen ja muuhun toimintaan tietojen omistajan suostumuksella; 4) asiakkaan hyväksi toteutettavien toimien toteuttamiseksi;

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on 3 jakson 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa laillinen lupa käsitellä tietoja, jotka ovat tarpeen laillista toimintaa varten, ja 3 jakson 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sopimusperusteinen lupa käsitellä henkilötietoja, jos se on tarpeen rekisterinpitäjän perusteltujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen Palveluntarjoajan toimien suorittamiseksi Asiakkaan on vapaaehtoisesti annettava tietoinen suostumuksensa ABRAMIS Sp. z o.o:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, erikseen kunkin tietojenkäsittelytarkoituksen osalta.

6. Palveluntarjoajan keräämät henkilötiedot voidaan luovuttaa asianomaisten valtuutettujen valtion viranomaisten käyttöön näiden pyynnöstä asiaa koskevien lain säännösten perusteella. Tietoja voidaan antaa myös muiden henkilöiden ja yhteisöjen käyttöön – lain säännöksissä säädetyissä tapauksissa vain rekisteröidyn ennakkosuostumuksella.

7. Asiakkaiden henkilötietojen ja heidän toimittamiensa henkilötietojen käsittely voi koskea seuraavia asioita: ➢ Etu- ja sukunimet, ➢ Sähköpostiosoite, ➢ Toimitusosoite, ➢ Puhelinnumero, ➢ ALV tunniste [veronumero], ➢ HETU [henkilötunnus], ➢ Muut käsittelytarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

8. Henkilötietojen käsittelyssä, josta säädetään 7 kohdassa, on aina noudatettava tietojen minimoinnin ja asianmukaisuuden periaatteita asianomaista tarkoitusta varten.

9. Abramis Sp. z o.o. toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaiden toimittamien henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi, erityisesti estämällä kolmansien osapuolten pääsy näihin tietoihin tai niiden käsittely lain vastaisesti, estämällä tietojen katoamisen, vahingoittumisen tai tuhoutumisen.

10. Asiakkailla on seuraavat oikeudet: ➢ oikeus tutustua omien henkilötietojen sisältöön, ➢ oikeus täydentää, korjata ja päivittää henkilötietojen sisältöä, ➢ oikeus siirtää henkilötietoja, ➢ oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, ➢ oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn väliaikaista tai pysyvää keskeyttämistä, ➢ oikeus poistaa henkilötietoja, ➢ oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus, ➢ oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, ➢ oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

11. Henkilötietoja käsitellään 27. huhtikuuta 2016 annetussa yleisessä tietosuoja-asetuksessa, muissa sovellettavissa säädöksissä, tietosuojakäytännössä, tietoturvassa – henkilötietojen suojaa koskevassa politiikassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

12. Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot sisältyvät seuraavaan asiakirjaan „Lauseke henkilötietojen käsittelystä Abramis Sp. z o.o.:ssa”, joka on saatavilla osoitteessa: Tietosuojakäytäntö