POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI

zdjęcie aktualności

Udostępnij:

Jesteś na Mikado / o nas

Polityka Prywatności ABRAMIS Sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Abramis Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Łąkowa 52a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000194763, numer NIP 1180014612 (w dalszej części: Abramis Sp. z o.o.);

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej polityki prywatności oraz wprowadzonej i obowiązującej w Abramis Sp. z o.o. Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje: 1) w celu realizacji przepisów prawa, 2) w celu realizacji umowy, 3) na potrzeby działań promocyjnych, handlowych i innych działań Abramis Sp. z o.o. za zgodą właściciela danych, 4) dla realizacji działań na rzecz Usługobiorcy,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1, jest prawne upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, a w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5. Dla realizacji działań Usługodawcy określonych w ust 3 pkt. 3 i 4 Usługobiorca dobrowolnie wyrazi świadomą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ABRAMIS Sp. z o.o. oddzielnie dla każdego z celów przetwarzania danych.

6. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim uprawnionym organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

7. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: Imion i Nazwisk, Adresu e-mail, Adresu wysyłki, Numeru telefonu, Numeru NIP Numeru PESEL Inne dane niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania

8. Przetwarzanie danych osobowych określonych w ustępie 7 zawsze odbywa się zgodnie z zasadą adekwatności i minimalizacji danych dla realizacji określonego celu.

9. Abramis Sp. z o.o. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

10. Usługobiorcom przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych, do przeniesienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego

11. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r., innych obowiązujących przepisach, Polityce Prywatności, Polityce Bezpieczeństwa Informacji - Ochrony Danych Osobowych.

12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zostały zawarte w dokumencie „Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Abramis Sp. z o.o.” dostępnej pod adresem:Polityka prywatności

Udostępnij: